Centrum strategických analýz SAV

Publikácie

Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja

 

 

Cieľom monografie je nielen analýza súčasného stavu reprodukcie rómskeho obyvateľstva Slovenska, ale aj pokus o identifikáciu vývojových zmien a konštrukcia prognostických scenárov, a to všetko v úzkom prepojení a komparácii s vývojom celej populácie Slovenska.

 

Práca je rozdelená do šiestich kapitol so zameraním na:

  • oboznámenie čitateľov so základnou logickou koncepciou práce, s použitými údajmi a metodickými postupmi;
  • priblíženie rómskej populácie prostredníctvom základných populačných štruktúr a geografického rozmiestnenia;
  • charakterizovanie prokreatívneho správania rómskeho obyvateľstva  a žien z rómskych lokalít;
  • analýza procesu potratovosti, so zvlášť hodnotením charakteru a intenzity samovoľnej a umelej potratovosti;
  • scenáre budúceho vývoja úmrtnosti a plodnosti ; nová populačná prognóza rómskeho obyvateľstva  na Slovensku do roku 2030.

 

Text monografie si môžete stiahnuť TU.

 

 

 

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti CE CESTA zy uplynulé obdobie

2013

 

ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris - BLEHA, Branislav. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035. Bratislava : Prognostický ústav SAV vo vydavateľstve FABER, 2013. 97 s. Centrum excelentnosti SAV CESTA-Zmluva č. III/2/2011. ISBN 978-80-89019-25-0


BABOŠ, Pavol. Pracovné podmienky v typických, netypických a veľmi netypických zamestnaniach na Slovensku: mapovacia štúdia. In Prognostické práce [elektronický seriál], 2013, vol. 5, no. 3, p. 175-197. ISSN 1338-3590. Centrum excelentnosti SAV CESTA - Zmluva č. III/2/2011. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2013/PP_5_2013_3_Clanok1_Babos.pdf>.
 
BALÁŽ, Vladimír - BAČOVÁ, Viera - DROBNÁ, Eva - DUDEKOVÁ, Katarína - ADAMÍK, Kamil. Testing Prospect Theory Parameters. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 7, s. 655-671. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. CESTA (CE SAV CESTA - Contract No. III/2/2011).
 
GAVULIAK, Roman. Social exclusion in Slovakia within the context and metrics of the Europe 2020 strategy. In Prognostické práce [elektronický seriál], 2013, vol. 5, no. 1, p. 33-54. ISSN 1338-3590. Centrum excelentnosti SAV - CESTA. Dostupné na internete: 
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2013/clanok_3_GavuliakR.pdf>.
 
LUBY, Štefan. Iniciatíva akadémií vied dunajského regiónu v programe Dunajskej stratégie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2012, roč. 46, č. 6, s. 283-288. ISSN 0044-4863. Centrum excelentnosti CESTA.
 
LUBY, Štefan - CHODÁK, Ivan - LUBYOVÁ, Martina. Innovation and Technology Transfer Barriers in Slovakia and Other New EU Member States. In Informatologia, 2013, vol. 46, no. 2, p. 139-144. (2013 - SCOPUS). ISSN 1330-0067. Centre of Excellence CESTA.

LUBY, Štefan - CHODÁK, Ivan - LUBYOVÁ, Martina. Innovation and Technology Transfer Barriers in New Member States of EU, Especially in Slovakia. In Society and Technology 2013 : book of abstracts. XX. International scientific conference, Opatija, 28.-30.6.2013. Zagreb : International Federation of Communication Associations, 2013, 1 CD-ROM [s. 9-10]. ISBN 978-953-6226-24-5. Centre of Excellence CESTA
 
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce : zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta. Január 2013. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA [elektronický seriál], 2013, č. 1, s. 1-5. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/uploads/media/Bulletin_jan_2013.pdf>.
 
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Eva - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta. Apríl 2013. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA [elektronický seriál], 2013, č. 2, s. 1-7. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/uploads/media/Bulletin_apr_2013.pdf>.
 
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta. Jún 2013. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA [elektronický seriál], 2013, č. 3, s. 1-7. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/uploads/media/Bulletin_jun_2013.pdf>.
 
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta. Október 2013. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA [elektronický seriál], 2013, č. 4, p. 1-7. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/uploads/media/Bulletin_okt_2013_01.pdf>.
 
ŠPROCHA, Branislav. Zmeny v reprodukčnom správaní obyvateľstva Slovenska po roku 1989 (charakteristika demografického vývoja na Slovensku). In LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. - Bratislava : Veda, 2013, s. 611-631. ISBN 978-80-224-1313-8. Centrum strategických analýz (CESTA), Centrum pre interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti, PÚ SAV - Zmluva č. III/2/2011.
 
ŠPROCHA, Branislav. Odkladanie a rekuperácia generačnej plodnosti žien na Slovensku. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 1, s. 104-113. ISSN 1336-7420. Centrum strategických analýz (CESTA).
 
ŠPROCHA, Branislav. Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska a jeho postavenie v rámci Európskej únie. In Slovenská štatistika a demografia, 2013, roč. 23, č. 3, s. 13-29. ISSN 1210-1095. Centrum excelentnosti SAV - Centrum strategických analýz (CESTA).

ŠPROCHA, Branislav. Úmrtnosť a zdravotný stav obyvateľstva rómskych osád : súčasný stav, jeho determinanty a náčrt (možného) budúceho vývoja. In Zdraví - výzvy a rizika : XLIII. konference České demografické společnosti, 22.-23. květen 2013 [elektronický zdroj]. - Praha : Česká demografická společnost, 2013, 1 CD-ROM [16 s.]. Centrum excelentnosti SAV - Centrum strategických analýz (CESTA).

ŠPROCHA, Branislav-Šídlo, Luděk. Úmrtnosť a zdravotný stav v EU podobnosti a rozdiely. In Zdraví - výzvy a rizika : XLIII. konference České demografické společnosti, 22.-23. květen 2013 [elektronický zdroj]. - Praha : Česká demografická společnost, 2013, 1 CD-ROM [14 s.]. Centrum excelentnosti SAV - Centrum strategických analýz (CESTA).

 

2012

Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA [elektronický seriál]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2012-. Centrum strategických analýz SAV CESTA. Názov z titulnej obrazovky. Štvrťročne. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/bulletin-prognostickeho-ustavu-sav-projekt-ce-cesta/>. ISSN 1339-0120.

 

BALÁŽ, Vladimír. Pociťovaná a skutočná finančná gramotnosť. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 681-697. (0.274 - IF2011). (2012 - CurrentContents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. Centrum strategických analýz SAV CESTA.

 

LUBY, Štefan. Súčasný stav civilnej bezpečnosti Európy a Slovenska 2012 a jeho perspektívy. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 1, p. 5-38. ISSN 1338-3590. Centrum excelentnosti SAV-CESTA. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no1/clanok1-PP-1-LUBY.pdf>.

 

LUBY, Štefan. Iniciatíva akadémií vied dunajského regiónu v programe Dunajskej stratégie. In Životné prostredie, 2012, 46, č.6, s.283-288. ISSN 0044-4863. Centrum excelentnosti SAV-CESTA. >.

 

RUBLÍKOVÁ, Eva - LUBYOVÁ, Martina. Modelovanie a prognózy vývoja vybraných ukazovateľov trhu práce v SR. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 2, p. 75-93. ISSN 1338-3590. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no2/1%20clanok%20%20RublikovaLubyova%20PP2%202012.pdf>.

 

RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce : zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta. September 2012. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA, 2012, č. 2, s. 1-5. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/uploads/media/Bulletin_sep_2012_final.pdf>.

 

RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce : vývoj a prognózy. Jún 2012. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA [elektronický seriál], 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/uploads/media/Bulletin_jun_2012.pdf>.

 

ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska. 2. časť Úmrtnosť. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 2, p. 121-150. ISSN 1338-3590. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no2/3%20clanok%20Sprocha%202cast%20%20PP2%202012.pdf>.

 

ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska. I. časť Plodnosť. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 2, p. 95-120. ISSN 1338-3590. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no2/2%20clanok%20Sprocha%201cast%20%20%20PP2%202012.pdf>.

 

BAČOVA, Viera. Ekonómia a psychológia – potrebujú sa?  Seminár CE SAV CESTA, 7.2.2012.-. Bratislava: PÚ SAV,2012. ppt.[ 33 s.]. Dostupné na internete: ce-cesta.eu/ce-cesta/prednasky-seminare-diskusie/

 

LUBY, Štefan. Súčasný stav civilnej  bezpečnosti Európy a Slovenska 2012, perspektívy. Štúdia Centra excelentnosti SAV-CESTA. Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2012. 63 s. Dostupné na internete: ce-cesta.eu/ce-cesta/prednasky-seminare-diskusie/

 

LUBY, Štefan - Chodák, Ivan. Inovácie a technologický transfer v SR, osobitne v SAV. Čiastková štúdia vypracovaná v rámci riešenia programu Centra excelentnosti SAV-CESTA. Bratislava: Prognostický ústav SAV,2012. 54 s. Dostupné na internete: ce-cesta.eu/uploads/media/Inovacna_studia_web.pdf

 

POKLEMBOVÁ,Veronika - BAUS, Peter. Kríza ako dôsledok morálneho úpadku? Prednáška amerického ekonóma Daniela W. Bromleyho. In Správy SAV, 2012, č. 11-12, s. 21. ISSN 0139-6307. CE SPECTRA+ a CE SAV CESTA a s podporou Nadácie Tatra banky.

 

2011

 

BALÁŽ, Vladimír.Centrum strategických analýz CESTA. Bratislava: Prognostický ústav SAV,2011.pptx [ 5 s]. Dostupné na internete.http://ce-cesta.eu/ce-cesta/prednasky-seminare-diskusie/

Copyright (c) 2011-2012,  PÚ SAV. Všetky práva vyhradené.